Call No. : (047) 633-6686 / Mail Address : balanga.city@deped.gov.ph

Ipagdiwang!

Ni: Rachel Balbag Colibao, T-1,BES

 Ang mga pagdiriwang ay ginagawa kapag mayroong mahahalagang bagay na nagaganap sa ating buhay: Kaarawan, Pasko, Pagtatapos, Pagpasa sa Board Exam, Kasal, at marami pang iba. Tunay  na ang pagdiriwang ay pagpapakita ng kasiyahan dulot ng mahahalagang kaganapan at tagumpay sa buhay at pangyayari.

Nang ako ay maging guro ng mga batang espesyal, nakita ko na marami palang kaganapan sa buhay  ang hindi nila naranasan . Bagamat maraming mga batang espesyal ang nakapagtatapos ng pag-aaral, at nakakapasa sa board exam, mayroon din naming mga batang  hindi nakamit ito.

Bilang tagapayo ng mga batang espesyal, bukas ang aking mga mata na ang simple para sa ilan ay mahirap para sa mga ilan mag-aaral na.Ang pagtatali ng sintas ng sapatos na maaaring gawin ng ibang bata kahit nakapikit ay napakahirap sa ibang bata kahit bigyan pa nila ito ng masusing konsentrasyon at atensiyon. Naisip ko, matuto lamang ang batang ito na makapagtali ng sintas ng sapatos nang mag-isa, anong ligaya ko na! Dumating ang araw na ang napakatagal kong itinuturong pagtatali ng sapatos ay nagawa nga ng aking mag-aaral! Tunay na napakasaya ko! Nang makita ito ng kanyang ina, naluluha kaming pareho sa tuwa! Para sa amin, ito ay isang bagay na ipinagdiriwang ! Hindi man kami naghanda ng mga pagkain, sa aming mga puso, kami ay nagdiriwang!

Maaaring sa ibang tao, hindi malaking bagay ang mga bagay na nagagawa ng isang normal na anak sapagkat nagagawa naman ito ng halos lahat ng bata. Ang pagsusulat ng pangalan, pagbibilang, pagkukulay,at pagbabasa ay natural lamang na matutunan ng isang batang nasa unang baitang. Ang tawag ko rito ay mga bagay na inaasahan ayon sa edad ng bata.

Sa mundo ng mga batang nangangailangan ng atensyon na kung saan ang edad ng bata ay hindi basehan ang kakayahan, natutunan kong ipagdiwang ang lahat ng tagumpay ng aming mga mag-aaral gaano man ito kalaki o kaliit – mga tagumpay na matagal at mahirap makamit! Kuhanin ang kulay pulang pang-kulay, isulat ang bilang isa hanggang sampu, basahin ang salita at marami pang simpleng bagay ngunit mahirap para sa kanila. Dahil dito natuto akong ipagpasalamat ang maliliit na bagay. Natutuhan kong pahalagahan ang pagod ng gurong katulad ko kahit na munting pagkatuto lamang ang naiaambag  naisalba ko silang maging magaling.

Ngayon, iba na nag pagtingin ko sa mga pagdiriwang. Ang pagdiriwang pala ay hindi lang para sa mahahalagang okasyon. Ang pagdiriwang pala ay para sa lahat ng klaseng tagumpay. Tagumpay na ramdam ng lahat, tagumpay na ramdam ng ilan, o kahit ang tagumpay na ikaw at ang batang iyong tinuturuan lamang ang nakakaalam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *