Call No. : (047) 633-6686 / Mail Address : balanga.city@deped.gov.ph

Pagpapasigla ng Klase: Pag-iwas sa Pagliban

Ni: Guia P.De Jesus, T-lll – Cuapng IS

Ang pagpapasigla ng klase at pag-iwas sa pagliban ay mahalagang aspeto ng pagpapatupad ng isang epektibong sistema ng edukasyon. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin upang makamit ito:

1. Pagpapahalaga sa pagkakaroon ng mataas na presensya ng mga mag-aaral: Mahalaga na maituro sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng regular na pagpasok sa paaralan. Maaaring isagawa ang mga pagsasanay o gawain na nagpapakita ng mga benepisyo ng regular na pagdalo, tulad ng mas malalim na pag-unawa sa mga aralin at mas malaking pagkakataon na makipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral.

2. Pagbibigay ng mga pampasigla at kaakit-akit na gawain sa paaralan: Upang mahikayat ang mga mag-aaral na pumasok at magpartisipa sa mga klase, mahalagang magkaroon ng mga gawain na nakakapukaw ng kanilang interes at makabuluhan sa kanila. Maaaring isama ang mga larong pampasigla, paggamit ng teknolohiya, proyekto sa komunidad, at iba pang aktibidad na nagbibigay ng halaga at kasiyahan sa mga mag-aaral.

3. Maayos na komunikasyon sa mga magulang o tagapag-alaga: Ang malakas na ugnayan sa pagitan ng mga magulang at mga guro ay mahalagang salik sa pagpapasigla ng klase. Maaaring isagawa ang mga regular na pulong o komunikasyon, kung saan ang mga guro ay maaaring ibahagi ang mga tagumpay, hamon, at mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang maayos na komunikasyon ay nagbibigay-daan sa mga magulang na malaman ang kahalagahan ng regular na pagpasok ng kanilang mga anak at magbigay ng suporta sa kanilang edukasyon.

4. Paglikha ng kaaya-ayang kapaligiran sa paaralan: Ang isang malinis, maayos, at ligtas na kapaligiran ay nagbibigay ng kasiyahan at kapanatagan sa mga mag-aaral. Maaaring magkaroon ng mga proyekto sa pagpapaganda ng mga silid-aralan, paglalagay ng mga pampasigla o dekorasyon, at pagpapanatili ng disiplina at kaayusan sa paaralan. Ang mga kapaligiran na ito ay nakakapagbigay-inspirasyon sa mga mag-aaral na pumasok at magpakadalubhasa sa kanilang mga pag-aaral.

5. Pagkilala at pag-aksyon sa mga isyu na sanhi ng pagliban: Mahalagang kilalanin at tugunan ang mga isyu at hamon na maaaring magdulot ng pagliban sa paaralan. Maaaring magsagawa ng mga pagsasanay sa pagkamalikhain upang matuklasan ang mga kadalasang sanhi ng pagliban at tugunan ito nang maagap sa pinakamabisang paraan.

Ang guro at pamamaraan nya sa pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral ay malaking aspeto upang mapanatili ang mga mag-aaral na sabik at masayang pumasok sa paaralan. Ang pagbibigay halaga sa mga nabanggit na mungkahi ay makakatulong upang ang mga mag-aaral ay manatiling interesado sa pagpasok sa kanilang mga klase at hindi na lumiban kung hindi rin lamang mabigat ang dahilan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *